پروژه مرکز کودکان کار مولوی

پروژه مرکز کودکان کار مولوی
منطقه جغرافیایی: تهران، خیابان مولوی   
گروه سنی کودکان:  شش تا یازده سال 
تعداد کودکان: 334
تعداد مربیان: 1 نفر
پشتیبان مالی: صندوق آموزش توانمد سازی کودکان کار
تاریخ آغاز: اردیبهشت  93
از اردیبهشت 1393 انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان مرکز مولوی به برنامه با من بخوان پیوسته است. کارشناسان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان و خرید کتاب برای کودکان از محل صندوق آموزش توانمند سازی کودکان کاروابسته به موسسه، همکاری خود را با این مرکز آغاز کردند. در این مرکز 334 کودک در گروه سنی شش تا یازده سال هفته ای یک بار در جلسات کتابخوانی طرح با من بخوان شرکت می کنند. انجمن حمایت از کودکان کارو خیابان مولوی است با هدف پشتیبانی از کودکان کار و در معرض آسیب از مرداد ماه سال 1381 با مجوز رسمی وزارت کشور تلاش خود را در این عرصه آغازکرد. این مرکزبدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، جنسیت، رنگ، نژاد و مذهب،  به کودکان کار و در معرض آسیب، خدمات آموزشی و حمایتی خود را به صورت رایگان ارایه می‏دهد.