بلندخوانی کتاب‌های مرغ سرخ پاکوتاه و قورباغه و گنج، چگینی، خرداد ۹۸

2019-06-19/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، شورآب، اردیبهشت۹۸

2019-04-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، سپیددشت، دی ۹۷

کتاب المر را برای دانش‌آموزان مدرسه بلندخوانی کردم. مکانی برای ساع…
2019-01-14/توسط نگار نادرپژوه

جشن یلدا، روستای بهرامی، آذر ۹۷

2018-12-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه، قبر موسی، آذر ۹۷

2018-12-02/توسط نگار نادرپژوه

جشن هفته‌ی کتاب، پلدختر، آذر ۹۷

2018-11-28/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت‌های با من بخوان، سیرم، اردیبهشت ۹۷

2018-05-12/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، چم‌بره، اسفند ۹۶

2018-03-07/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب موش مترو، قبر موسی، اسفند ۹۶

2018-03-06/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب مرغ حنایی، سیرم، بهمن ۹۶

2018-01-22/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چه و چه وچه یک بچه، هیگه، دی ۹۶

2018-01-08/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب من و یک گلدان خالی، بهرامی، دی ۹۶

2018-01-07/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب آرش کماندار، دول گز، دی ۹۶

2018-01-04/توسط هورزاد

فعالیت کتاب المر و مرغ سرخ پا کوتاه، انار رود، دی ۹۶

2017-12-26/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، سیرم، دی ۹۶

2017-12-24/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب افسانه درخت خرما و بزی، دول گز، آذر ۹۶

2017-12-03/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه، بهرامی، آذر۹۶

2017-12-01/توسط هورزاد

آموزش خلاق سواد پایه، انار رود، آذر۹۶

2017-11-29/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب آبی کوچولو، طالقان، آذر ۹۶

2017-11-28/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب المر، چم‌بره (پل‌دختر)، آبان ۹۶

2017-11-21/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه، سفید قبله ضرون، آبان ۹۶

2017-11-18/توسط هورزاد