گزارش کار سه ماهه‌ی کتابخانه‌ی دبستان پورخصالیان، لاهیجان، شهریور ۹۷

2018-09-20/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-21/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب المر، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-17/by کارشناس با من بخوان

چیدمان کتاب‌ها و تکمیل کتابخانه، لاهیجان، خرداد ۹۷

2018-05-28/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوک‌ها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه »، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «لاک پشت سبز»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی «سکه طلا»، سیاهگوراب، بهمن۹۶

2018-02-18/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-17/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوکها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-08/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب سکه طلا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-31/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب لاک‌پشت سبز، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/by نرگس پرسنده

کارگاه آواورزی الفباورزی، رشت، مهر ۹۶

2017-10-07/by کارشناس با من بخوان