گزارش کار سه ماهه‌ی کتابخانه‌ی دبستان پورخصالیان، لاهیجان، شهریور ۹۷

2018-09-20/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-21/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب المر، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-17/توسط هورزاد

چیدمان کتاب‌ها و تکمیل کتابخانه، لاهیجان، خرداد ۹۷

2018-05-28/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوک‌ها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه »، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «لاک پشت سبز»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/توسط هورزاد

بلندخوانی «سکه طلا»، سیاهگوراب، بهمن۹۶

2018-02-18/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-17/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوکها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-08/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سکه طلا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب لاک‌پشت سبز، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نگار نادرپژوه

کارگاه آواورزی الفباورزی، رشت، مهر ۹۶

2017-10-07/توسط هورزاد