آواورزی و الف‌باورزی بخشی مهم از سواد شکوفایی است که دانش و مهارت شناخت آواها و واک‌های الف‌بایی را به کودکان خردسال و به ویژه کودکان گروه سنی پیش‌دبستان آموزش می‌دهد.

آواورزی بخش اولیه یا پایین‌تر آموزش مهارت‌ها و دانش آواها است که به طور کلی روی تقویت مهارت‌های شنیدن و شناخت آواهای عمومی کار می‌کند. مانند تشخیص صداهای آب از صدای باد، صدای باران از صدای پرندگان و … بخش دیگر از آواورزی روی رانش درست واژگان برای کودکان خردسال تمرکز دارد.

الف‌باورزی بخش پیشرفته‌تر شناخت آواها است و به آموزش دانش و مهارت آواهای واکی یا آواهای الف‌با اختصاص دارد. هر یک از واک‌های الف‌با از کدام بخش از اندام‌های گویایی مانند گلو، دهان، زبان و لب‌ها یا … رانده می‌شود. ویژگی‌های آن‌ها چیست؟ فراکامی هستند، یا پیش‌کامی یا پس کامی، در هنگام رانش زبان و دندان‌ها در چه وضعیتی قرار می‌گیرند. شناخت ویژگی‌های رانشی و آوایی الف‌بای فارسی پیش‌درآمد درست خواندن و درست نوشتن است و امروزه در جهان پیش‌رفته بخشی ضروری از آموزش به کودکان پیش‌دبستان به شمار می‌رود.

تیم طراحی و تولید کارگاه:

کارشناس و مشاور ارشد: محمدهادی محمدی

هماهنگی و برنامه‌ریزی: هورزاد عطاری، مریم اخگری، سپیده آرمین

کارشناسان برنامه: مریم اخگری، سپیده آرمین، فرشته دباغ، مهری صفایی، فرشته یوسفی

مجریان نشست‌ها: مریم اخگری، سپیده آرمین، فرشته یوسفی

فیلم‌برداری و تدوین: علی اخگری، علی خسروشاهی

برای آشنایی با کارشناسان برنامه به این صفحه بروید.