کارگاه مبانی سواد انتقادی (Critical Literacy)

  • سواد انتقادی چیست و چه خاستگاهی دارد؟
  • نقش تفکر انتقادی در پویش سواد انتقادی چیست؟
  • مشاهده‌گری، پرسش‌گری و کاوش‌گری چگونه به طرح و پردازش مسأله در سواد انتقادی می‌انجامد؟
  • زایش، رشد و گسترش «دیالوگ» بر بستر فلسفه و ادبیات، چه تصویری از «دیگری» در سواد انتقادی برمی‌سازد؟

کارگاه مبانی سواد انتقادی (Critical Literacy) با پرداختن به این پرسش‌ها، سویه‌های نقادانه‌ی سواد و سوادآموزی را از منظر رویکرد انتقادی می‌نگرد و می‌کوشد مهارت‌های پایه‌ی یادگیری سواد را در پویش سواد انتقادی بازیابی کند.

ویژه مربیان، آموزگاران، کتابداران، کارورزان آموزشی، دانشجویان و والدین

سرفصل‌های کارگاه:

  • زمینه‌ها و مفاهیم پایه‌ی سواد انتقادی
  • راهبردها و مهارت‌های تفکر انتقادی در سواد انتقادی
  • سواد انتقادی؛ مسأله و فرآیندهای پردازش مسأله
  • فلسفه، ادبیات و «دیگری» در سواد انتقادی