• شیوه‌های آموزش خلاق زبان‌فارسی با بسته‌های آواورزی و الفباورزی
  • چگونگی سخن گفتن با کودکان
  • شیوه‌های تقویت حس شنیداری در کودکان
  • بیان اهمیت آموزش شعر و وزن در رشد زبانی کودک
  • فعالیت با بسته‌های لولوپی (آموزش ریاضی از راه ادبیات)
  • درک مفاهیم پایه در پیوند واژه و تصویر (مفهوم‌سازی واژه با تصویرخوانی)

ظرفیت این کارگاه تکمیل شده است.