در این کارگاه مخاطبان افزون بر آموختن شیوه‌ی کار با بسته‌های آموزش خلاق “آواورزی با سی‌بی‌لک” و “الفباورزی با کاکاکلاغه” با روش‌های خلاق آموزش آوا‌ها و الفبا به کودکان می‌شوند و می‌آموزند که چگونه از راه داستان، شعر، موسیقی و بازی، کودکان را برای دوره‌ی خواندن و نوشتن آماده کنند. شیوه‌های تقویت شنیداری و افزایش دقت و توجه کودکان به آواها، راه‌ها و روش‌های تقویت مهارت‌های زبانی و گفتاری در کودکان از راه داستان و بازی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آن، از دیگر آموزش‌های این کارگاه‌هاست.

ظرفیت این کارگاه تکمیل شده است.