دوره کارگاهی تئاتر پداگوژیک

ویژه آموزگاران، مربیان، کتابداران و علاقه‌مندان به هنر تئاتر

ظرفیت این کارگاه تکمیل شده است.