کارگاه مبانی خواندنِ دیالوژیک Dialogic Reading

این کارگاه به مهارت‌های سوادِ خواندن از منظر یادگیری دیالوژیک (Dialogic Learning) می‌پردازد و ضمن بررسی ابعاد نگرشی و مهارتی خواندنِ دیالوژیک(گفت‌وشنودی)، برخی جنبه‌های مبانی تفکر خلاق و مهارت‌های تفکر انتقادی را در آن بازیابی می‌کند.

ویژه مربیان، آموزگاران، کتابداران، کارورزان آموزشی، دانشجویان و والدین

سرفصل‌های کارگاه:

  • یادگیری دیالوژیک، شناسه‌ها و زمینه‌ها
  • خواندن در یادگیری دیالوژیک
  • خواندنِ دیالوژیک، مفاهیم و ارزش‌ها
  • مبانی تفکر خلاق در خواندنِ دیالوژیک
  • مهارت‌های تفکر انتقادی در خواندنِ دیالوژیک
  • خواندنِ دیالوژیک و بسترهای راهبردی (DRS)