کارگاه مبانی رویکرد تعادلی در سواد خواندن (Balanced Approach in Reading Literacy)

ویژه مربیان، آموزگاران، کتابداران، کارورزان آموزشی، دانشجویان و والدین

رویکرد تعادلی(Balanced Literacy) یکی از روزآمدترین و مؤثرترین رویکردهای سوادآموزی است که بر پایة پژوهش‌های متعددِ مبتنی بر مدل‌های نوین یادگیری سواد، در نقطة تعادلی میان الگوهای کل به جزء (Whole Language) و جزء به کل (Phonics) ایستاده است و دربرگیرندة استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی در یادگیری و بهبود مهارت‌های خواندن و نوشتن با هدف درک عمیق، معنادار، مانا و کارکردی سواد، به ویژه در پیوند با ادبیات است. کارگاه مبانی رویکرد تعادلی در سواد خواندن، به مبانی تئوری و عملی یادگیری، بهبود و تعمیق مهارت‌های خواندن در این رویکرد می‌پردازد.

سرفصل‌های کارگاه:

  • شناسه‌های رویکرد تعادلی در سواد خواندن
  • بلندخوانی (Read Aloud)
  • باهم‌خوانی (Shared Reading)
  • خوانش هدایت‌شده (Guided Reading)
  • مطالعة ادبیات (Literature Study)
  • خوانش مستقل (Independent Reading)
  • مطالعة واژه (Word Study)

ظرفیت این کارگاه تکمیل شده است.