کارگاه مبانی استراتژی‌های ادراک خواندن (Reading Comprehension Strategies)

ویژه مربیان، آموزگاران، کتابداران، کارورزان آموزشی، دانشجویان و والدین

استراتژی‌های ادراک خواندن با تمرکز بر بازیابی اطلاعات متن و تعبیر و تلفیق مطالب، لایه‌برداری معنایی، توان‌ پیش‌بینی، تعمیم، تداعی و دیگر ابعاد پیدا و پنهان درک متن، می‌تواند نقش مؤثری در توان‌افزایی اندیشیدن، استدلال، ساختِ معنا و در نتیجه دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر سواد در پیوند با ادبیات داشته باشد. کارگاه مبانی استراتژی‌های ادراک خواندن، به مبانی تئوری و عملی این استراتژی‌ها با هدف تقویت و تعمیق مهارت‌های ادراکی می‌پردازد.

سرفصل‌های کارگاه:

  • شناسه‌های ارتباطی متن و ادراک خواندن
  • استراتژی‌های درک متن پیش از خواندن
  • استراتژی‌های درک متن هنگام خواندن
  • استراتژی‌های درک متن پس از خواندن

    ظرفیت این کارگاه تکمیل شده است.