کارگاه مبانی بلندخوانی تعاملی Interactive Read-Aloud

ویژه مربیان، آموزگاران، کتابداران، کارورزان آموزشی، دانشجویان و والدین

سرفصل‌های کارگاه:

  • بلندخوانی تعاملی، مفاهیم و کارکردها
  • استراتژی‌های بلندخوانی تعاملی
  • بلندخوانی تعاملی و درک متن
  • فعالیت‌های بلندخوانی تعاملی