ظرفیت کارگاه «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» تکمیل شد.