ساخت مجسمه‌های کتاب المر و کتاب مرغ سرخ پاکوتاه با استفاده از گل و کارتن
نویسنده کتاب المر: دیوید مک کی و شاعر مرغ سرخ پاکوتاه: پروین دولت‌آبادی
آموزگار: فرهاد کریمی
محل اجرا: روستای انار رود لرستان، دبستان شهید باهنر