بلندخوانی کتاب المر و انجام فعالیتهای مکمل آن
آموزگار: مجتبی زهابی
مکان اجرا: روستای *چم بره، دبستان شهید حسین شهسواری
*چم بره (پل‌دختر)، روستایی از توابع بخش معمولان شهرستان پل‌دختر در استان لرستان ایران است.