آقای مهندس رجبی قرار شده است که برای کارخانه‌شان از کتاب‌های کتابخانه، کتاب به امانت بگیرند. ایشان گفتند در کارخانه‌ی ماهم یک کتابخانه کوچکی برای کارکنان داریم.