به همراه خانم پریسا جلیلیان و آقای آرش محمودی به بیمارستان محمد کرمانشاهی رفتیم و جلسه بلندخوانی را ابتدا به دلیل ناتوانی برخی از بچه‌ها در آمدن به اتاق بازی در اتاق خودشان برگزار کردیم. خانم جلیلیان سعی کردند مطابق وضعیت این کودکان و موقعیت تخت‌ها بلندخوانی کتاب چگونه می‌شود بال شکسته‌ای را درمان کرد؟ را به انجام برسانند.

با کودکان در مورد انواع موقعیت‌های درون داستان، اشیاء و وسایل مختلف درون خانه‌ی پسرک داستان، ازجمله جعبه کمک‌های اولیه، صحبت کردیم.

بعد از این، به اتاق بازی بخش رجوع کردیم و به همراه ماهان، امیرعلی، امیرمحمد، رضا و دیانا قصه‌های چگونه می‌شود بال شکسته‌ای را درمان کرد؟ و المر را خواندیم. پیش از آن به کمک خود بچه‌ها اتاق بازی را برای اجرای بلندخوانی کمی مرتب کردیم.

بعد از بلندخوانی‌ها هم در مورد تفاوت‌ها و ضرورت تفاوت‌ها صحبت کردیم، چشم‌هایمان را بستیم و به پیاد‌ه‌رو اطراف بیمارستان رفتیم تا آدم‌های مختلفی را که همه یک‌ شکل هستند و از هم متمایز نیستند ببینیم! برخی نکته‌های مشابه یا به هم مربوط دو داستان را به بحث گذاشتیم، از چرخیدن پرنده به چرخ‌وفلک و بعد به گرد بودن دایره و لانه‌ی پرنده‌ها که گرد است رسیدیم.