بسته‌ی لولوپی+۰ را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم. و سپس به اجرای نمایش پرداختیم.

مربی:صفیه آلبا

محل اجرا: دبستان طاهره پرکنت، سراوان