برای بلندخوانی سه کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد»، «رفتم به باغی» و «اینجا مال من است» را انتخاب کردیم. کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد» یکی از بهترین کتاب‌های تصویری در زمینه آموزش صلح و همدلی به کودکان است. کتاب «رفتم به باغی» نیز متلی دلنشین است که برای کودکان امروزی بازآفرینی شده است. «اینجا مال من است» نیز کتابی مناسب در زمینه رشد اجتماعی کودک است.