فعاليت: ساخت قطار

توضيح: اين فعاليت مرتبط با بخش چهارم داستانک دوم كتاب آواورزى تعريف شده است. از سوى ديگر از اين فعاليت براى پروژه دوستى نيز استفاده شد.

هدف: آشنايى با قطار به عنوان يكى از وسايل حمل و نقل بين شهرى، تقويت دوستى و حس همكارى ميان بچه‌ها

تعداد نفرات: ٧ نفر پيش دبستانى و ١٠ نفر مهدكودك

ابتدا مربيان با استفاده از كارتن واگن‌هاى قطار را درست كردند. بچه‌هاى پيش دبستانى  قطار را ديدند و سوار آن شدند. اما همه مى‌گفتند كه قطارشان نياز به رنگ دارد! هر كس در مورد رنگ كردن قطار نظر داد. سپس از آن‌ها خواستيم كه از بچه‌هاى مهدكودک هم دعوت كنيم. دو نفر از بچه‌ها رفتند از بچه‌هاى مهد كودک دعوت كردند كه بهشون ملحق بشن. بچه‌هاى مهد كودک به بچه‌هاى پيش‌دبستانى ملحق شدند. وقتى وارد حياط شدند نيايش، ستايش و ليلا به بچه‌ها دست مى‌دادند و خوش آمد مى‌گفتند. سپس همه‌ى بچه‌ها با قلمو و گواش مشغول رنگ آميزى قطار شدند.