کتاب سکسکه‌های سلطنتی را برای بچه‌های روستاهای قلعه بهادری و روستای زرده بلندخوانی کردیم.

محل اجرا: روستاهای قلعه بهادری و روستای زرده، سرپل‌ذهاب، کرمانشاه

بیشتر یخوانید: