امروز کتاب غول مهربان صحرا را برای بچه‌های کلاس ششم بلند خوانی کردم. تعداد بچه‌ها یازده نفر بود.

فعالیت قبل از  بلندخوانی:

با کاکتوس وارد کلاس شدم و در مورد کاکتوس‌ها، مکان زندگی، شرایط نگهداری و زیستگاه آن‌ها صحبت کردم. روی کره جغرافیایی، زیستگاه کاکتوس‌ها را نشان دادم .

فعالیت حین بلندخوانی:

هر جا لازم بود از بچه‌ها می‌خواستم تا چشمانشان را ببندند و صدای باد، تاپ‌تاپ نوک دارکوب و … را تجسم کنند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بچه‌ها با خمیربازی یادگار ساگارو را درست کردند. بعد از آن در مورد فواید مهم سایر گیاهان هم صحبت کردیم و بحث به گیاهان و میوه‌های ایران رسید. بچه‌ها را به پنج گروه دو نفری( فقط یکی از گروه‌ها سه نفری) تقسیم کردم و فعالیت مربوط به گیاهان و زیستگاه آن‌ها در ایران را انجام دادیم.

سپس هر گروه میوه‌ها و گیاهان مربوط به هر استان را درسر جای خودش چسباندند.

این فعالیت بسیار مفید بود به خصوص اینکه با درس پنج و شش مطالعات اجتماعی کلاس ششم مطابقت داشت.

مرحله بعد،  درزنگ هنر بود و از بچه‌ها خواستیم نقاشی ساگارو، غول مهربان صحرا را بکشند( تلفیق با درس هنر).

برای فعالیت در خانه، از آن‌ها خواستیم هر کدام به دلخواه میوه یا گیاهی را انتخاب کنند و از آن یک کتابچه تصویری مانند کتاب غول مهربان صحرا درست کنند و در آن فواید و کاربردهای آن میوه را بنویسند.

مربی: قائدی

محل اجرا: دبستان مهر و ماه کرانی