کارگاه آواورزی الفباورزی، رشت، مهر 96

محل اجرا: مهدکودک خانه دوست