کارگاه آواورزی الفباورزی، رشت، مهر ۹۶

محل اجرا: مهدکودک خانه دوست