امانت کتاب به کودکان از کتابخانه‌کلاسی ، سراوان، اسفند 96
بلندخوانی کتاب «دویدم و دویدم»، خوسف، اسفند ۹۶
, , , ,

بلندخوانی کتاب «دویدم و دویدم»، خوسف، اسفند ۹۶

در مهمانی جوانه‌های کانون حضرت فاطمه، کتاب دویدم و دویدم برای بچه‌ها بلندخوانی شد. پس از آن کودکان با نیازهای ویژه نمایش این کتاب را اجرا کردند.  …
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی ترسو، سرپل ذهاب، اسفند 96
بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمونوروز، زابل، اسفند 96
بلندخوانی کتاب «داستان‌های شاهنامه»، گورانکش، اسفند96
جشن نوروز به همراه بلندخوانی دو کتاب، سرپل ذهاب، اسفند ۹۶
با من بخوان
نمایش کتاب چه و چه و چه یه بچه، سراوان، اسفند 96
توالی رخدادهای کتاب خانم حنا به گردش می رود، سراوان، اسفند 96
بلندخوانی داستانک هفتم شمارورزی لولوپی+۰، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، سراوان، اسفند 96
فعالیت کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، سراوان، اسفند 96