قبل از بلندخوانی:

صحبت درمورد مرمت آثار و اینکه تا چه اندازه آشنایی با این قضیه دارند.

حین بلندخوانی:

کتاب را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و در حین خواندن به پرسش و پاسخ پرداختیم.

بعد از بلندخوانی:

بچه‌ها را به گروهای مختلف تقسیم کردم و باهمکاری هم کاسه سفالی  را همچون پازل کنار هم گذاشته و چسباندن همکاری کردن بچه ها برای درست کردن کاسه شکسته عالی بود.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان سرپل ذهاب