گفت‌وگو در مورد وسایلی که با واک اُ شروع می‌شوند. چیستان و طرح نوشتاری آن، همچنین نحوه بیان کردن آن‌ها را به کودکان نشان و آموزش دادیم.

واکنش کودکان: واک اُ مثل زمانی که اتفاقی می‌افته واکنش همه اُ کردن است کودکان هم همش پشت سر هم می‌گفتند.

کار عملی انجام شده: درست کردن ماسک الاغ با استفاده از کاغذ و برش و رنگ آمیزی آن

هدف از فعالیت انجام شده: مهارت دست‌ورزی و رنگ آمیزی.

مربیان: خانم‌ها انگوری و اسدنژاد