امروز از کتاب الفباورزی با کاکا کلاغه، واک و را به کودکان آموزش دادیم. داستانک کاکا کلاغه و دیو بامزه را برای کودکان بلندخوانی کردیم. در حین بلندخوانی، با یک عروسک دستکشی، نقش دیو را بازی کردیم.

مربی: شهناز میر بلوچ زهی

محل اجرا: سراوان، دبستان قائمیه

     بیشتر بخوانید: