بلندخوانی داستانکی از شمارورزی لولوپی+صفر و بسته‌ی آواورزی برای کودکان پیش‌دبستانی

مربی: خانم سیری

محل اجرا: دبستان حاجی آباد، روستای حاجب آباد، پاکدشت