بعد از بلند­خوانی کتاب «المر» دانش­ آموزان نقاشی کردند و با شیطنت­های المر خندیدند و احساس خوشحالی و رضایتمندی داشتند.

نام مربی: خانم فرهناک

لاهیجان، کلاس دوم دبستان فاطمه پورخصالیان