دقایقی از همراهی زیبای کودکان و آموزگاران اهل بیرجند در برنامه «با من بخوان»

«با من بخوان» از سال 1392 بین کودکان شهر بیرجند رفته است.پشتیبان مالی این منطقه از دی 1395 تا خرداد 1396 موسسه ی خیریه ی مهرگیتی بوده است.