دقایقی از همراهی زیبای کودکان و آموزگاران اهل بیرجند در برنامه «با من بخوان»

«با من بخوان» از سال ۱۳۹۲ بین کودکان شهر بیرجند رفته است.پشتیبان مالی این منطقه از دی ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶ موسسه ی خیریه ی مهرگیتی بوده است.