با کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان کودکان  تبریز کتاب خواندیم. این تجربه را در اینستاگرام «با من بخوان» بخوانید.