ابتدا جلد کتاب را به دانش‌آموزان پایه‌ی اول نشان دادم سپس خواستم تا نام آن را حدس بزنند هر دانش‌آموزی اسمی را حدس زد و بیشتر به فیل اشاره داشتند.

طبق معمول داستان را بلندخوانی کردم و بین داستان پرسش‌هایی را مطرح می‌کردم تا دانش‌آموزان پاسخ دهند برای اولین بار دانش‌آموزان به تفاوت المر با دیگر حیوانات اشاره‌ای نکردند و موضوعی که برخی درک کرده بودند این بود که (اگر ما مشکلی داشته باشیم نباید به دیگران انتقال بدهیم و در همه  حال مانند المر خوش‌رو باشیم ).

متن داستان چهار مرتبه خوانده شد و بعد از هر بار خواندن فعالیتی انجام دادند ازجمله: کشیدن نقاشی داستان به‌صورت گروهی،  ساختن فیل با سفال و بازگو کردن داستان توسط دانش‌آموزان

مربی: عبداللهی

 بیشتر بخوانید: