قبل از خواندن کتاب از کودکان خواستیم حدس بزنند کتابی که می‌خواهیم بخوانیم درباره چیست که گفتند درباره مرغ، موش، گاو، جوجه و… هر یک حیوانی را نام بردند و گفتند: شاید درباره این حیوان باشد.

بعد به آن‌ها کتاب را نشان دادیم و همه گفتند: جوجه و بعد داستان را برایشان خواندیم.

بعد از بلندخوانی از متن کتاب سؤال کردیم مثلاً پرسیدیم: جوجه کاکل قرمزی به پدرش چه قولی داده بود گفتند: قول داد وسط کتاب خواندن پدرش نپرد و جوجه خوبی باشد. پرسیدیم: آیا سر قولش ماند گفتند: نه نماند و هر دفعه وسط کتاب خواندن پدرش پرید.

همچنین پرسیدیم: جوجه کاکل قرمزی به شنل قرمزی چه گفت: که پاسخ دادند گفت: با غریبه‌ها حرف نزن و سؤال‌هایی از این قبیل از کودکان پرسیدیم.

برای فعالیت آن به کودکان مقواهایی را که روی آن بال‌ و کاکل و بدن جوجه را کشیده بودیم دادیم تا با قیچی ببرند، قسمت‌های بدنش را بچسبانند و جوجه درست کنند.

بلندخوانی و کاردستی نوبت عصر مانند نوبت صبح بود، فقط اینکه برای فعالیت نوبت عصر الگوی دیگری از جوجه را به کودکان دادیم تا قیچی کرده و جوجه درست کنند.

مربیان: فریده جوزی، منیژه نصیری، زینب بابایی

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: