پیش از بلندخوانی:

امروز، ، شنبه ۱۸ فروردین ۹۷ از جیرفت به سمت قشم حرکت کردیم. در ساحل کودکانی را دیدیم که در حال بازی با ماسه‌ها بودند. ابتدا، آن‌ها را دور هم جمع کردیم و برایشان کتاب «المر» را بلندخوانی کردیم.

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، مشغول درست کردن فیل المر با ماسه‌ها شدیم. سپس، آن‌ها را با کاغذ‌های رنگی تزیین کردیم بجز یکی از آن‌ها که المر بود و اینگونه روز جهانی المر را درست کردیم.