کتاب المر نوشته‌ی: دیوید مک‌کی، بلندخوانی شد. برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها نمایش المر را اجرا کردند.
مربی: خانم ساکت
محل اجرا: دبستان پورخصالیان، لاهیجان، گیلان