حین بلندخوانی: کتاب روزی که آموس بیمار شد را بلندخوانی کردیم.

بعد از بلندخوانی: ازآنجا که کتاب در مورد ارزش دوستی و مهربانی است، هرکدام از بچه‌ها در مورد دوستان خود و ارزش دوست خوب صحبت کردند که به پرورش مهارت‌های اجتماعی آن‌ها کمک شد.

مربی: محمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، میدان قائم، آموزشگاه زبان

بیشتر بخوانید:

بلندخوانی کتاب یک روز اوتوبوسی، سرپل ذهاب، بهمن ۹۶

بلندخوانی کتاب‌های هیچ هیچ هیچانه و موش مترو، سر پل ذهاب، بهمن ۹۶