کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها را بلند خوانی کردیم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

از بچه‌ها خواستم که از روی جلد حدس بزنند که کتاب درباره چیست؟ هرکدام از آن‌ها چیزی گفتند سپس از آن‌ها خواستم خاطره‌ای در مورد وحشی بازی‌هایی که انجام داده بودند تعریف کنند.

فعالیت حین بلندخوانی:

بچه‌ها با شورو شوق داستان را دنبال می‌کردند به خصوص وقتی که ماکس شخصیت اصلی داستان به سرزمین وحشی‌ها رسید و وحشی‌ها ماکس را به عنوان پادشاه انتخاب کردند. بچه‌ها ‌گفتند: ما هم می‌خواهیم مثل ماکس پادشاه باشیم. درواقع با ماکس همزادپنداری می‌کردند. وقتی ماکس از وحشی بازی خسته شد و احساس تنهایی کرد و به خانه برگشت، بچه‌ها متوجه شدند که مادر تنها کسی است که آن‌ها را دوست دارد، بچه‌ها هم گفتند ماهم مادرمان رو دوست داریم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

کودکان مشغول انجام برگه‌های فعالیت کتاب شدند. بعد از بریدن شخصیت‌ها از روی دست نامه، آن‌ها را کنار هم چسباندند و توالی رخدادهای کتاب را درست کردند. از روی تصویرهای توالی، تعریف کردند که در هر کجای کتاب چه ماجرایی اتفاق افتاده است.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: سراوان

بیشتر بخوانید: