فعالیت قبل از بلندخوانی:

از بچه‌ها پرسیدیم تاکنون چه پرسش‌هایی برای شما پیش آمده که خیلی دلتان می‌خواهد جواب آن را بدانید؟ آن‌ها پرسش‌های خود را مطرح کردند.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب را با رعایت نکات، بلندخوانی کردیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

قسمت‌هایی از تصاویر کتاب را روی برگه A4 نقاشی کردیم و از آن‌ها دو سری کپی تهیه کرده و آن‌ها را قیچی کردیم.

سپس بچه‌ها به دو گروه شش نفری تقسیم شدند. به هر گروه تصاویر نقاشی شده را دادیم. ابتدا از بچه‌ها خواستیم تا آن‌ها را رنگ کنند و سپس بر اساس زمان رویداد، تصاویر را مرتب کنند.

در انتها، کاغذی که روی آن‌ها سه پرسش نوشته‌ شده بود را به آن‌ها دادیم تا پاسخ آن‌ها را بر اساس آنچه لئوی لاک‌پشت پاسخ داده بود، بنویسند.

مربی: عاطفه قائدی

محل اجرا: مهر و ماه کرانی اوز فارس