حین بلندخوانی: کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد را بلندخوانی کردیم.

بعد از بلندخوانی: بچه‌ها با مفاهیمی مانند گذشت زمان، امید، احترام ، مراقبت از حیوانات و محیط ‌زیست آشنا شدند.

مربی: شکوفه احمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، میدان قائم، آموزشگاه زبان

بیشتر بخوانید: