بلندخوانی داستانک «اسب و توپ بازی» از کتاب الفباورزی همراه با فعالیت های پیش و پس از بلندخوانی
خواندن شعر همراه با موسیقی، بازی و گفت وگو با کودکان و …