بعد از کمی ورزش کتاب بچه‌ها از کجا می‌آیند؟ نوشته‌ی: روبی هریس را بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی ماسک‌های کتاب آواورزی به هرکدام از بچه‌ها دادیم و از آن‌ها خواستیم که صدای ماسکی را که در دست دارند را در بیاورند همچنین درمورد پوشش، غذا و فایده‌ای که برای ما دارد و نوع حرکتش صحبت کنند و هر کس حرکت ماسک خود را به شکل بازی انجام دهد. در آخر هم از بچه‌ها خواسته شد نقاشی کنند.
مربی ریحانه رحمانی
محل اجرا: کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار