با سپاس از مسئولین آموزش و پرورش و آموزگاران سراوان که یاور کارشناسان «با من بخوان» بودند. به امید آن که در هر شهر و روستا، کودکان یک کتابخانه ی کودک محور داشته باشند!