برای پشتیبانی مالی از کتابخانه های کودک محور «با من بخوان» در مناطق محروم با روابط عمومی تماس بگیرید