کتاب خانم حنا به گردش می رود را برای کودکان بلندخوانی کردیم. بعد از بلندخوانی، آنها برگه های دست نامه را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کردند. سپس کودکان  کنار هم ایستاده و با دردست گرفتن برگه ها، توالی رخداد های داستان را نشان دادند. یکی از بچه ها از روی تصویرها، داستان را بازگویی کرد.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: سراوان، روستای دشتوک، دبستان فلسطین

   بیشتر بخوانید: