مراحل کار: نشستن در قسمت سواد لولوپی و بلندخوانی داستانک سوم

هدف: آشنا شدن با چهار جهت اصلی ( بالا پایین چپ راست)

فعالیت: انجام کاربرگ مربوط به داستانک

واکنش: وقتی از کودکان در مورد گنج پرسیدیم، عرفان گفت: گنج زیرزمین است، مصطفی گفت: باید با بیل و کلنگ زمین را آنقدر کند که به گنج برسیم. آرین گفت: سکه طلا الماس و وسایل جنگی همه گنج هستند. زینب گفت: گنج تو آسمان هم هست، فقط زیرزمین نیست، محمدآرمیا گفت: نه تو آسمان نیست، چون نور خورشید آنقدر قوی و داغ است که چشمان گنج را کور می‌کند!

مربیان: اسدنژاد و جعفری

بیشتر بخوانید: