موضوع: بلندخوانی لولوپی صفر، داستانک ۷

مراحل کار: نشستن در قسمت سواد لولوپی و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با وعده‌های غذایی ( نهار, عصرانه …) و آموزش جهت‌ها ( جلو, عقب, کنار و …)

فعالیت: انجام دادن کاربرگ مربوط به داستانک

واکنش: بعد از بلندخوانی داستانک از کودکان خواستیم جهت‌ها رو با دستشان نشان دهند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بیشتر بخوانید: