فعالیت قبل از بلندخوانی:

با بچه‌ها در مورد صحرا، پوشش گیاهان و حیواناتی که در صحرا زندگی می‌کنند، صحبت کردیم.

حین بلندخوانی:

کتاب را بلندخوانی کردیم و در حین بلندخوانی از بچه‌ها درباره‌ی کتاب پرسش کردم.

بعد از بلندخوانی:

یکی از بچه‌ها با آوردن کاکتوس و توضیح در مورد انواع کاکتوس‌ها اطلاعات خوبی در اختیار ما گذاشت و به انجام فعالیتهای دست نامه پرداختیم.

مربی: شکوفه امیریان
محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب