بلندخوانی کتاب فرانکلین همراه با نشان دادن المان‌های کتاب با نقاشی توسط پسرهای گروه سنی ۹-۳ سال
آموزگار: خانم رحمانی