بلندخوانی کتاب فرانکلین همراه با نشان دادن المان‌های کتاب با نقاشی توسط پسرهای گروه سنی 9-3 سال
آموزگار: خانم رحمانی