درتاریخ ۱۰/۲۵ همراه با خانم عظیمی وارد دبیرستان شدیم. با همکاری معاون آموزشی ودبیرهنردر سه کلاس‌های نهم درسه زنگ حضور یافتیم. در ابتدا پیگیر کوله‌های کتاب‌ که امانت داده بودیم شدیم و با چند سوال که آیا کتاب‌ها را خوانده‌اند؟، نظرشان چیست؟  دانش‌آموزان نظرات متفاوتی دادند که بیشتر آن‌ها به دلیل امتحانات یک کتاب بیشتر نخوانده بودند ولی در بین‌شان بودند تعداد کمی که در طول سه هفته دو الی سه کتاب مطالعه کرده بودند. در هر کلاس سه کتابی را که مطالعه شده بود بلد می‌کردیم. سوال‌هایی از قبیل نظرت چیست؟، آیا خوشت آمد، لذت بردی یا نه، از کجاش خوشت آمد، موضوعش چی بود، کجا این اتفاق افتاده، شخصیت‌ها کی بودند، ویژگی شخصیت اصلی داستان و شخصیت فرعی داستان چی بود؟ پرسیده شد. شکل بسیار ساده عناصر داستان و ساختار داستان را برایشان توضیح دادیم وسپس بقیه تایم دانش‌آموزان را به کتابخانه بردیم. رونمایی از کتابخانه کردیم. وقتی دانش‌آموزان وارد فضای جدید کتابخانه ‌شدند خیلی خوشحال بودند و تشکر می‌کردند و همین طور آشنایی به قوانین کتابخانه و چگونه استفاده کردن از کتاب‌ها و توضیحات داده شده برایشان بسیار مفید واقع شد. روز خوب و شادی برای ما و دانش‌آموزان بود.