برای فعالیت امروز، مجموعه «جانوران دریایی» را انتخاب کردیم. این مجموعه حجم‌سازی برای کودکان، از طریق پرورش ذوق هنری و خلاقیت و مهارت‌های حسی حرکتی، کودکان را با جانوارن دریایی آشنا می‌کند.