انجام فعالیت‌های بعد از بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یه بچه و کتاب مرغ سرخ پاکوتاه.

واکنش بچه‌ها نسبت به فعالیت‌های پس از بلندخوانی بسیار جالب است. آن‌ها به نکات خیلی ریزی اشاره می‌کنند و آنقدرمحو بلندخوانی می‌شوند که گاهی عین جملات را بازگو می‌کنند.

مربی: شاکره دهواری

محل اجرا: سراوان

       بیشتر بخوانید: