سه کتاب خانم حنا به گردش می‌رود، مرغ سرخ پاکوتاه و سفر به سرزمین وحشی‌ها را برای کودکان بلندخوانی کردیم. برای کتاب خانم حنا به گردش می‌رود، با استفاده از تصاویری که از برگه‌های فعالیت بریدیم و خود کودکان رنگ‌آمیزی کردند، توالی داستان را نشان دادیم. برای کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، مزرعه‌ای با مواد بازیافتی و کاغذ رنگی و مقوا ساختیم. کودکان از روی برگه‌های فعالیت کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، شخصیت‌های داستان را بریده و با آن نمایش اجرا کردند.

مربی: زینت سپاهی

محل اجرا: سراوان، دبستان مولوی هوشک

  بیشتر بخوانید: