پس از بلندخوانی کتاب چه و چه وچه یه بچه، فعالیت‌های مربوط به کتاب را همراه کودکان انجام دادیم. ابتدا با استفاده از عروسک‌های انگشتی مفاهیم کاستن و افزودن را نشان دادیم. سپس با چسباندن برچسب‌ها روی درب بطری، کودکان با مفهوم جمع و تفریق آشنا شدند. در آخر هم با کمک کودکان نمایش عروسکی کتاب را اجرا کردیم.

مربی: زینت سپاهی

محل اجرا: سراوان، روستای هوشک، دبستان مولوی

   بیشتر بخوانید: